Sportsplan 2014 og framover

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Sep 2014Sportsplan 2014 og framover
Flest mulig – lengst mulig!

Forord

Hensikten med Sportsplanen er å klargjøre for klubben og klubbens ledelse hvilke sportslige verdier og retningslinjer klubben skal drives etter.
Intensjonen er å oppdatere sportsplanen hvert år, planen gjelder imidlertid inntil ny versjon vedtas i klubbens styre.
Sportslig ansvarlig i styret er ansvarlig for utarbeidelsen av sportsplanen.Planen er utarbeidet med innspill fra styret, trenere og andre ressurspersoner i klubben, og er vedtatt i styret juni 2014 .
Stoppen SK er en breddeklubb som drives av frivillige. Uten denne dugnaden vil tilbudet forsvinne. En STOR takk til alle aktive, ledere, trenere, støtteapparat, foreldre og andre som er med på å skape aktivitet og prege vår klubb! De lagene som klarer å skape et stort engasjement– fra trenere, spillere og i svært stor grad foreldre, har størst forutsetning for å lykkes. Engasjer deg og bidra til å skape et godt tilbud!


Stoppen 05.06.2014InnholdsfortegnelseForord. 2
1.Innledning. 4
1.1 Hensikt med sportsplanen. 4
1.2 Ønsket resultat. 4
2.Organisering. 4
3.Verdier og målsettinger. 5
3.1Overordnet målsetting. 5
3.2Klubben som sjef. 5
3.3 Holdninger. 6
3.4 Krav til spillere. 6
3.5 Krav til trenere og lagledere. 6
3.5 Krav til foreldre. 6
4.Sportslige premisser. 7
4.1 Sportslige målsettinger. 7
4.2 Trenerkompetanse. 7
4.3 Spillerutvikling. 7
4.4 Differensiering og tilbud for alle. 8
4.4.1 Hospitering. 8
4.4.2 Oppflytting av spillere til høyere nivå. 8
4.4.3 Samarbeid med andre idretter. 9
4.5 Rekruttering av spillere fra andre klubber. Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.6 Dommere. 9
5.Informasjon. 9
6.Anlegg, disponering av treningstid, kamper. 91.Innledning

1.1 Hensikt med sportsplanen

Hensikten med Sportsplanen er å klargjøre hvilke verdier og retningslinjer klubben skal drives etter. Sportsplanen styrker muligheten for kontinuitet og kunnskapsoverføring. Dette er spesielt viktig når noen slutter eller ved endring i viktige roller og funksjoner i klubben. Sportsplanen gir en beskrivelse av hvordan klubben ønsker at aktiviteten skal organiseres og hvilke målsettinger klubben har for de aktive på de ulike nivåene. Videre skal den tydeliggjøre hvilke retningslinjer og verdier spillere, trenere, tillitsvalgte og ledere skal arbeide etter.
Intensjonen er å oppdatere sportsplanen årlig. Sportslig ansvarlig i styret er ansvarlig forutarbeidelsen og oppdateringer av sportsplanen, som videre skal vedtas i styret.

1.2 Ønsket resultat

Vi ønsker at flest mulig spiller fotball, og at de holdes i et positivt og aktivt miljø så lenge som mulig.
 • Vi ønsker godt samhold i gode og trygge grupper
 • Vi ønsker å utvikle gode lokale fotballspillere.
 • Vi ønsker å utvikle gode holdninger.
 • Vi ønsker flinke, skolerte og motiverte trenere, ledere og dommere.
 • Vi ønsker godt tilrettelagte, vedlikeholdte og gode anlegg.
 • Vi ønsker å ha en sunn klubbøkonomi.
 • Fair Play!
 • Med fotball skal vi skape trivsel og gode opplevelser.
 • Alle skal være velkommen og få et tilbud, og alle har vi et ansvar for å bidra til vårt gode fotballmiljø. Alle har også et ansvar for å endre / påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

2.Organisering

Vi skal til enhver tid sørge for å ha en mest mulig hensiktsmessig organisasjon i forhold til målene, der en grunnleggende og gjensidig respekt mellom bredde og topp ligger til grunn for all aktivitet.
Alle lag i Stoppen skal som minimum fylle følgende roller rundt laget:
 • Hovedtrener
 • Lagleder/foreldrekontakt
 • Økonomiansvarlig
I tillegg er det vanlig å ha ansvarlige for sosiale arrangementer, materialansvarlig, evt. sponsoransvarlig, assistenttrenere, dugnadsansvarlig osv.
Kontaktliste for styret, tillitspersoner og alle lag, se pkt 5.

3.Verdier og målsettinger

Stoppen SK er en ung klubb, og det er fortsatt mye som ikke har ”satt seg”. Det er likevel viktig at klubben har en klar retning i driften og i arbeidet fram mot å bli en klubb med klare verdier og historie.

3.1Overordnet målsetting

Klubbens overordnede målsetting er å ha flest mulig i aktivitet lengst mulig. I dette ligger at vi skal
 • gi alle et godt tilbud om fotball.
 • skape et godt miljø.
 • øke kompetanse for ledere, trenere og dommere
Delmålsetninger, for eksempel de som kommer under, skal alltid støtte under den overordnede målsettingen om å ha flest mulig i aktivitet lengst mulig. Ved konflikt mellom konkurrerende mål og diskusjoner om topping kontra bredde er det dette som skal være styrende.

3.2 Klubben som sjef

Klubben som “sjef” – hvert lag er et lag i klubben, ikke en klubb i klubben. Vi ønsker derfor at klubben skal være et fellesskap og at lagene i Stoppen SK har samme retningslinjer og et godt samarbeid på tvers av lagene. Dette gjøres gjennom:
 • Gode relasjoner på tvers av årganger
 • Felles turneringsdeltagelse – skape tilhørighet
 • Felles økonomiplattform
 • Arrangement for hygge og trivsel
 • Arrangement for inntjening (eksempel: Liungen Cup)
 • Fair Play – både på og utenfor banen
 • Faste møtearenaer
 • Trenerforum, Laglederforum
 • Styremøter
 • Allmøter for alle medlemmer
 • Klubbkvelder, temakvelder for spillerne

3.3 Holdninger

Det holdningsskapende arbeidet må starte fra første dag spilleren kommer til klubben, selv om det er stor forskjell på hva man kan forlange av de yngste i klubben (13-åringer) i forhold til en seniorspiller. På denne måten kan vi skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel. For å nå de sportslige målsettingene er det viktig at spillere selv, ledere, trenere og foreldre arbeider aktivt for å skape positive holdninger, og går foran som gode eksempler.

3.4 Krav til spillere

På spillernivå er det viktig med kollektivt ansvar, men det mener vi; Innsats, lojalitet, åpenhet og disiplin. Vi forventer at spillerne:
 • Prioriterer skolearbeid foran idretten
 • Skaper trygghet og trivsel i gruppa gjennom å gi hverandre ros og oppmuntring i medgang og motgang
 • Lærer å takle både tap og seier
 • Har en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp
 • Takker både dommer og motspiller etter kamp

3.5 Krav til trenere og lagledere

Vi forventer at trenere og lagledere skal;
 • Vise respekt og være delaktig for/i klubbens arbeid
 • Inkluderer alle utøvere, uansett ferdigheter og uansett hvor mye de satser på fotball
 • Ikke røyke eller nyte alkohol/andre rusmidler på kamper eller trening
 • Takke motspillende lag og dommer for kampen
 • Informere foreldre om foreldrevettreglene
 • Informere foreldre om sportsplanen

3.5 Krav til foreldre

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre ungdomsfotballen til en god opplevelse. Her er noen huskeregler:
 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

4.Sportslige premisser

4.1 Sportslige målsettinger

Det er et klart mål for klubben å holde lag på alle nivå fra 13-års klubbfotball og opp til A-lagsnivå for begge kjønn. Dette gir muligheten for en kontinuerlig utviklingsstige fram til seniornivå. Det er ikke klubbens målsetting å etablere elitesatsing. De sportslige målsetningene er derfor følgende:
 • A-lag menn i 3 divisjon.
 • A-lag kvinner i 2. divisjon
 • ha spillere på bylag og kretslag på alle årstrinn
 • stille minst ett lag i alle aldersbestemte klasser i Buskerud Fotballkrets seriespill.
 • delta i NM for de aldersbestemte klassene dette er relevant for.

4.2 Trenerkompetanse


4.3 Spillerutvikling

Stoppen er en breddeklubb, og vi ønsker at alle som vil spille fotball, uansett nivå, skal ha et tilbud i Stoppen. Derfor skal det være mulig å delta selv om en bare ønsker å trene litt. Samtidig skal vi legge til rette for de som er veldig motiverte og som kan og vil utvikle seg som spillere. Stoppen har lag i ungdomsfotballen, og det er naturlig at oppmøte på treninger reflekteres i spilletid. Derfor er det akseptabelt at spillere som bare trener for eksempel en gang i uka også får mindre spilletid i kamper enn de spillerne som trener mye med laget.Spillere som driver med andre idretter må delta på flere treninger før de kan forvente å få spille kamper på høyeste nivå i sin aldersgruppe.
I tillegg til klubbtiltakene som nevnes under, støtter derfor klubben øvrige spillerutviklingstiltak som
 • Sonelag (LRH kraftsenter for jenter, EA for gutter)
 • Kretslag
 • Keeperakademiet
 • Regionlag

4.3.1 Differensiering og tilbud for alle

Noe av intensjonen med opprettelsen av Stoppen SK er å sikre et godt tilbud gjennom større grupper pr. aldersklasse. Større grupper sikrer at klubben greier å stille lag ved overgangen fra 7er til 9er/11er året barna fyller 13 år eller senere, og åpner for flere lag og bedre muligheter for å gi et differensiert tilbud som passer alle i en og samme årsklasse.Det bør for alle søkes å oppnå en situasjon der 25% av treningene er på at høyere nivå enn hva ferdighetene tilsier, 50% på samme nivå og 25% på et lavere nivå (for å bidra til å heve spillere på nivået under).

4.3.2 Hospitering

Hospitering er når en spiller deltar på treninger eller kamper på nivå over den gruppa en hører hjemme i. Klubben ønsker å legge til rette for utstrakt hospitering fordi dette både er motiverende og sportslig utviklende for spilleren det gjelder, og det bidrar også til mindre skillelinjer og kompetanseoverføring mellom gruppene. Det er hovedtrenerne for de to berørte lagene som avklarer hospitering på trening eller kamp for hver enkelt spiller.
Krav til spillere som skal få hospitere er at de er motiverte for å trene mer enn eget lag kan tilby, at de viser godt oppmøte og gode holdninger i eget lag, og at de har ferdigheter som gjør at de vil oppleve mestring på nivået over. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha ferdighetene. Vel så tungt skal gode holdninger og godt treningsoppmøte veie.
Alle spillere i Stoppen SK skal høre hjemme i en gruppe selv om spilleren hospiterer mye til et annet lag. Det er hovedtreneren i laget som spilleren hører hjemme i som har det siste ordet i forhold til bruk av spilleren, og som har et ansvar for å holde øye med spillerens totalbelastning.

4.3.3 Oppflytting av spillere til høyere nivå

Oppflytting av spillere er noe klubben kun gjør i helt spesielle tilfeller, og gjøres i tilfelle etter enighet mellom begge lags hovedtrenere, sportslig leder i klubben, spilleren selv og foreldre/foresatte for den aktuelle spilleren. Både spillerens eget beste og hensynet til gruppene skal vurderes ved oppflytting.

4.4 Samarbeid med andre idretter

Allsidighet er bra, og det er greit å drive med flere idretter. Dette gjelder også for de aldersbestemte årsklassene som de fleste Stoppen-lag tilhører. Spesielt om vinteren skal det være stort rom for å prioritere idretter som har hovedaktiviteten på vinteren. Spillere som driver med andre idretter må delta på flere treninger før de kan forvente å få spille kamper på høyeste nivå i sin aldersgruppe.

4.5 Dommere

Ingen dommer – ingen kamp, og her ønsker Stoppen også å bidra til ressurssituasjonen.Stoppen skal ha en ansvarlig for dommeropplæring i styret. Klubben oppfordrer medlemmene til å ta dommerkurs og bli dommere. I tillegg skal alle spillere i klubben gjennom dommerkurs det året de fyller 14 år. Disse spillerne brukes som dommere i Liungen Cup (femmer og sjuerfotball) i juni hvert år. Ungdommene får også mulighet til å dømme i Liungen Cup som 15-åringer. Alle spillere skal gå dommerkurs, men de som ikke vil dømme kamper får slippe.

5.Informasjon

Klubben har som mål å holde nettsiden - http://www.stoppensk.no - oppdatert med nøkkelinformasjon om klubben.
Løpende informasjon, beskjeder og debatt holdes levende på klubbens Facebook-side. https://www.facebook.com/groups/489792881088151/
De fleste lag har i tillegg lukkede grupper på Facebook for intern og lagsspesifikk informasjon.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.