Økonomirutiner for lag i SSK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Sep 2014

Økonomirutiner for lag i SSK

I Stoppen Sportsklubb skal all økonomi for alle lag gå gjennom klubben. Det vil si at det ikke skal være egne lagkasser som noen av lagene tidligere har vært vant til, men alle inn- og utbetalinger skal gå via Stoppen Sportsklubbs konti i DNB.

For å få dette til å fungere, forutsettes det at alle lag har en person som er ansvarlig for økonomien i eget lag og som følger med på inn- og utbetalingene på lagets egen konto. Det vil også være denne personen som er kontaktperson ang. økonomi mellom laget og klubben v/økonomiansvarlig.

Oversikt lag, konto og kontaktperson
Lag Avd/nr Kontonr Navn Rettighetsnivå
Hovedkonto Stoppen 1503.29.47279 Gerd Anne Opsahl
Trine Pettersen
Se / registrere / godkjenne alle kontoer
MSA 10 1503.43.86614 Se/reg./godkjenne egen konto
MSA B 11 1503.43.86657 Håvard Lislerud Se/reg./godkjenne egen konto
OB/M39 12 1503.43.86681 Hakon Kristoffersen Se/reg./godkjenne egen konto
OB/M34 13 1503 43 86738 Vikram Gupta Se/reg./godkjenne egen konto
JR/G97-96-95 14 1503.34.09602 Vivi Becher Se/reg./godkjenne egen konto
G16/G98-99 16 1503.34.48543 Petter Aasland Se/reg./godkjenne egen konto
G14/G00 17 1503.34.08991 Hege Liavaag Se/reg./godkjenne egen konto
G13/G01 18 1503.43.82228 Gunn Koppergård Se/reg./godkjenne egen konto
K7’er 20 1503.43.86711 Anja Hilt Se/reg./godkjenne egen konto
KSA/J19 21 1503.34.09718 Kari-Anne Solheim Se/reg./godkjenne egen konto
J16/J99-98 22 1503.43.86673 Tone Unhjem Se/reg./godkjenne egen konto
J14/J00 23 1503.34.09629 Heidi Ellingsen Se/reg./godkjenne egen konto
J13/J01 24 1503.43.82236 Line Høvik Se/reg./godkjenne egen konto
FFO 30 Kristian Bye-Andersen

Fakturering
Medlems- og aktivitetskontingent faktureres av Gerd Anne i henhold til vedtatte satser vedtatt på årsmøtet etter lister levert av lag og som er blitt registrert i FIKS.

Innbetalinger og purringer av dette vil økonomiansvarlig i klubben følge opp i samarbeid med hvert enkelt lags lagleder og økonomiansvarlig. Vi ser oss nødt til i år og innføre at INGEN spillere får gå på banen i første seriekamp uten å ha betalt medlems- og aktivitetskontingent. Trenere, økonomiansvarlige og lagledere vil få et ansvar for å følge opp at dette håndheves.

Økonomiansvarlig i klubben vil fakturere annet etter informasjon fra klubb/lag etc. Dette kan f.eks være inntekter FFO, sponsorinntekter (uavhengig om det er klubbsponsor eller lagsponsorer) etc.

FIKS
Lagleder og/eller økonomiansvarlig for hvert lag er ansvarlig for å ajourføre spillerlistene i FIKS. Adgang til FIKS gis av Gerd Anne Opsahl.

Fordeling av aktivitetsgebyr pr spiller til hvert lag
I 2014 er aktivitetskontingenten kr. 3000,-. Lag uten betalt trener kan etter avtale med styret ta kr. 2 200,- pr spiller. Yngste kullet (året de fyller 13 år) subsidieres ved å betale kr. 2 200,- som en overgangsordning.

Lagene som betaler kr 3 000,- får overført kr. 1 400,- pr spiller etter denne fordelingsnøkkelen: Trener kr 800,-, Cuper kr 300,- og utstyr kr 300,- pr spiller. Disse utbetalingene til hvert enkelt lag vil bli gjort fortløpende etter hvert som betaling kommer inn.

Kort fortalt. Hvem dekker hva:
  • Klubben: Overganger, dommerutgifter til serie, interkrets og NM kamper, seriepåmelding, utgifter til kunstgress, garderober og drakter (For senior dame og herre dekkes også shortser og strømper).
  • Hvert enkelt lag: Dommerregninger til treningskamper, cuper og annet utstyr som laget måtte ønske.

Lagøkonomi – inntekter/utgifter

Årsmøte godkjenner budsjett som er fordelt per lag. Budsjettet blir lagt ut på klubbens nettside. Budsjettet viser hva klubben dekker av utgifter og hva det forventes av inntekter totalt og per lag.Penger lagene bruker utover oppsatt budsjett må dekkes ved inntekter generert av lagene selv. Det kan være inntekter fra dugnad og/eller sponsorinntekter.

Av sponsorinntekter sitter laget igjen med 90%. 10% går til drift av klubben og videreutvikling av eksisterende tilbud til de aktive. Lagene kan ikke pådra seg utgifter utover vedtatt budsjett uten at det er generert tilsvarende inntekter.

Regnskap
Regnskapet for klubb (fordelt på lag) vil bli ført av Lier Regnskapskontor. Økonomiansvarlig i klubben er ansvarlig for kontering av mottatte bilag og oversendelse til regnskapskontoret for føring. Bilag fra hvert enkelt lag skal leveres straks måneden er ferdig.

Økonomiansvarlig i klubben er ansvarlig for å sende ut regnskap til økonomiansvarlig pr lag hver mnd. Så sant bilag er mottatt. Hvert lag er ansvarlig for å følge opp regnskap mot budsjett og holde seg innenfor rammene av vedtatt budsjett.

Faktura / betalingsoppfordringer
Alle fakturaer stiles til Stoppen Sportsklubb, se detaljer under, og merkes tydelig med gruppe og kontaktperson for gruppen:

Stoppen Sportsklubb
c/o Liungen IF
Postboks 29
3401LIER
Att: (lag, kontaktperson)
Org.nr: 998 425 891

Økonomiansvarlig distribuerer ut fakturaer/post via mail hvis ikke annet er avtalt til hvert enkelt lag. Hvert enkelt lag er ansvarlig for at fakturaer som er stilt til dem og ikke dekkes av klubben blir betalt.

Dommerbetaling via bank
Klubben har besluttet å gå inn i ordningen med betaling av dommerregninger over bank. Dette vil i praksis si at dommeren leverer regning til arrangerende klubb etter kampslutt, og har ansvaret for at regningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger. Trener/lagleder kontrollerer regningen og attesterer den med sitt navn og dato.Skal regningen betales av laget (treningskamper) må den umiddelbart leveres lagets økonomiansvarlig.

Regninger for NM, interkrets og seriekamper betales av klubben og skal umiddelbart legges i Stoppens postkasse som står ved speakerbua på Lier Stadion. Økonomiansvarlig tømmer denne jevnlig.

Klubben er forpliktet til å overføre pengene innen 10 dager.


Utbetaling av godtgjørelse
Godtgjørelse for de som har avtale om dette, føres på eget excel regneark. Godtgjørelse til trenere utbetales på bakgrunn av signert avtale. I 2014 er satsen pr km kr 4,05 og kr 1.- per passasjer pr km. Slike godtgjørelser skal sendes inn hver måned. Kjørebokskjema kan fås av økonomiansvarlig.

Ved spørsmål om økonomi, ta kontakt med:

Økonomiansvarlig
Trine Pettersen
Mail trine.pettersen@lifi.no
Tlf 41 624 524

Revidert 18.03.2014

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.