Luke 14 - Noen av klubbens største - kjenner du en eller en som kanskje kommer til å bli det.

Postet av Stoppen Sportsklubb den 14. Des 2018


I Stoppen Sportsklubb’s mer enn hundre års gammel historie er det tildelt fem æresmedlemmer. 

  1. Rolf Helgerud – 1940 (død) 

  1. Kolbjørn Mørk – 1961 (død) 

  1. Hansten Johans Jagland – 1966 (død) 

  1. Jens Erik Johannessen – 1991  

  1. Øyvind Olafsen – 2006 


Kjenner du noen medlemmer som virkelig har utmerket seg så hyl ut.  


Det er utrolig mange i vårt nær distrikt som gjør og har gjort en ekstremt god jobb for Stoppen Sportsklubb. Det hadde vært magisk om vi sammen kunne tenkt gjennom om det er noen der ute som mangler den hyllesten de virkelig fortjener.  

Vet du om noen så hadde vi satt utrolig stor pris på om du hadde sent inn forslag til kandidater i forhold til utmerkelser og begrunnelse for deres kandidatur til dl.styret@stoppensk.no  

Her vil de som eventuelt får godkjent kandidaturen tildelt utmerkelsen av selveste lederen for representantskapet på klubbens årsmøte i mars 2019. 

Skulle du som leser dette ikke kjenne til noen spesielle, hadde vi allikevel satt stor pris på om du kunne delt innlegget.  

Gjenlevende æresmedlemmer 

Jens Erik Johannessen         Øyvind Olafsen 

  

Klubben har i dag registrert følgende 

Innsatsmerket:                  235 stk. 

Fortjenestemerke:              44 stk. 

Hederstegn:                        27 stk. 

Æresmedlem:                       5 stk. 

  

Dette sier vedtektene i Stoppen SK om utmerkelser. 

§ 23 – REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet består av: foreningens æresmedlemmer, samt fem medlemmer. Medlemmene, samt 2 vararepresentanter, velges på årsmøtet for ett år av gangen. De kan gjenvelges. For å kunne velges som medlem av representantskapet, må vedkommende ha fylt 30 år og ha vært medlem av foreningen i 5 år. Styret innkaller etter hvert årsmøte representantskapet. Representantskapet velger innen sin midte en ordfører og sekretær. Styrets medlemmer kan ikke sitte i representantskapet. 

§ 24 – REPRESENTANTSKAPETS VIRKEOMRÅDE  

Representantskapet er foreningens rådgiver og har å behandle:  

1 Enhver sak som styret finner å burde overlate representantskapet til vurdering.  

2 Kan be om ytterligere informasjon om særskilte saker ved behov på bakgrunn av styremøtereferat. 3 Å framsette forslag til styret i enhver sak av betydning for foreningen.  

4 Foreta innstilling og innvotering av æresmedlemmer.  

5 Foreta innstilling og utdeling av foreningens hederstegn.  

6 Foreta innstilling og utdeling av foreningens fortjenestemerke.  

7 Foreta utdeling av foreningens innsats- og prestasjonsmerke.  

8 Kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.  

Alle henvendelser fra medlemmer til representantskapet må sendes via styret.  

Representantskapets ordfører eller stedfortreder har møterett på hovedstyrets møter.  

Representantskapsmøter:  

· Representantskapet innkalles av ordføreren når han eller flertallet av representantene finner det nødvendig.  

· Representantskapets vedtak treffes med vanlig flertall.  

· I saker etter § 25, 26 og 27 må det være 4/5 flertall. I disse tilfellene brukes skriftlig avstemning.  

· Representantskapet er beslutningsdyktig når flertallet av representanter er tilstede.  

§ 25 - ÆRESMEDLEMMER  

Til æresmedlemmer kan voteres inn medlemmer som i særdeles høy grad fortjener å ble hedret på grunn av fremragende innsats for foreningen, sportslig, administrativt eller liknende. Forslag sendes gjennom styret med dettes innstilling til representantskapet. Slutter representantskapet opp om innstillingen med 4/5 flertall, legges denne fram på årsmøtet. Det kreves 4/5 flertall for innvoteringen.  

§ 26 - HEDERSTEGN  

Foreningens hederstegn kan tildeles medlemmer som i høy grad har gjort seg fortjent til dette gjennom sportslig, administrativ og lignende virksomhet. Forslag framsettes gjennom styret som innstiller overfor representantskapet.  

§ 27 - FORTJENESTEMERKE  

Foreningens fortjenestemerke kan tildeles medlemmer som har gjort seg fortjent til dette gjennom sportslig og/eller som på annen måte har utført et fremragende og uegennyttig arbeid for foreningen. Forslag fremsettes gjennom styret som innstiller overfor representantskapet.  

§ 28 - INNSATS- OG PRESTASJONSMERKE  

Foreningens innsats- og prestasjonsmerke kan tildeles medlemmer som i sin trening og ved konkurranser har oppnådd gode sportslige resultater, helst gjennom et lengre tidsrom, eller har gjort seg fortjent gjennom administrativ innsats for foreningen. Vedkommende må på samme tid ha vist god foreningsånd 

Forslag fremsettes gjennom gruppestyrene til styret. Dette har besluttende myndighet med 4/5 flertall. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.