Økonomirutiner for lag i SSK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Sep 2014

Økonomirutiner for lag i SSK

I Stoppen Sportsklubb skal all økonomi for alle lag gå gjennom klubben. Det vil si at det ikke skal være egne lagkasser som noen av lagene tidligere har vært vant til, men alle inn- og utbetalinger skal gå via Stoppen Sportsklubbs konti i DNB.

For å få dette til å fungere, forutsettes det at alle lag har en person som er ansvarlig for økonomien i eget lag og som følger med på inn- og utbetalingene på lagets egen konto. Det vil også være denne personen som er kontaktperson ang. økonomi mellom laget og klubben v/økonomiansvarlig.

Oversikt lag, konto og kontaktperson
Lag Avd/nr Kontonr Navn Rettighetsnivå
Hovedkonto Stoppen 1503.29.47279 Gerd Anne Opsahl
Trine Pettersen
Se / registrere / godkjenne alle kontoer
MSA 10 1503.43.86614 Se/reg./godkjenne egen konto
MSA B 11 1503.43.86657 Håvard Lislerud Se/reg./godkjenne egen konto
OB/M39 12 1503.43.86681 Hakon Kristoffersen Se/reg./godkjenne egen konto
OB/M34 13 1503 43 86738 Vikram Gupta Se/reg./godkjenne egen konto
JR/G97-96-95 14 1503.34.09602 Vivi Becher Se/reg./godkjenne egen konto
G16/G98-99 16 1503.34.48543 Petter Aasland Se/reg./godkjenne egen konto
G14/G00 17 1503.34.08991 Hege Liavaag Se/reg./godkjenne egen konto
G13/G01 18 1503.43.82228 Gunn Koppergård Se/reg./godkjenne egen konto
K7’er 20 1503.43.86711 Anja Hilt Se/reg./godkjenne egen konto
KSA/J19 21 1503.34.09718 Kari-Anne Solheim Se/reg./godkjenne egen konto
J16/J99-98 22 1503.43.86673 Tone Unhjem Se/reg./godkjenne egen konto
J14/J00 23 1503.34.09629 Heidi Ellingsen Se/reg./godkjenne egen konto
J13/J01 24 1503.43.82236 Line Høvik Se/reg./godkjenne egen konto
FFO 30 Kristian Bye-Andersen

Fakturering
Medlems- og aktivitetskontingent faktureres av Gerd Anne i henhold til vedtatte satser vedtatt på årsmøtet etter lister levert av lag og som er blitt registrert i FIKS.

Innbetalinger og purringer av dette vil økonomiansvarlig i klubben følge opp i samarbeid med hvert enkelt lags lagleder og økonomiansvarlig. Vi ser oss nødt til i år og innføre at INGEN spillere får gå på banen i første seriekamp uten å ha betalt medlems- og aktivitetskontingent. Trenere, økonomiansvarlige og lagledere vil få et ansvar for å følge opp at dette håndheves.

Økonomiansvarlig i klubben vil fakturere annet etter informasjon fra klubb/lag etc. Dette kan f.eks være inntekter FFO, sponsorinntekter (uavhengig om det er klubbsponsor eller lagsponsorer) etc.

FIKS
Lagleder og/eller økonomiansvarlig for hvert lag er ansvarlig for å ajourføre spillerlistene i FIKS. Adgang til FIKS gis av Gerd Anne Opsahl.

Fordeling av aktivitetsgebyr pr spiller til hvert lag
I 2014 er aktivitetskontingenten kr. 3000,-. Lag uten betalt trener kan etter avtale med styret ta kr. 2 200,- pr spiller. Yngste kullet (året de fyller 13 år) subsidieres ved å betale kr. 2 200,- som en overgangsordning.

Lagene som betaler kr 3 000,- får overført kr. 1 400,- pr spiller etter denne fordelingsnøkkelen: Trener kr 800,-, Cuper kr 300,- og utstyr kr 300,- pr spiller. Disse utbetalingene til hvert enkelt lag vil bli gjort fortløpende etter hvert som betaling kommer inn.

Kort fortalt. Hvem dekker hva:
 • Klubben: Overganger, dommerutgifter til serie, interkrets og NM kamper, seriepåmelding, utgifter til kunstgress, garderober og drakter (For senior dame og herre dekkes også shortser og strømper).
 • Hvert enkelt lag: Dommerregninger til treningskamper, cuper og annet utstyr som laget måtte ønske.

Lagøkonomi – inntekter/utgifter

Årsmøte godkjenner budsjett som er fordelt per lag. Budsjettet blir lagt ut på klubbens nettside. Budsjettet viser hva klubben dekker av utgifter og hva det forventes av inntekter totalt og per lag.Penger lagene bruker utover oppsatt budsjett må dekkes ved inntekter generert av lagene selv. Det kan være inntekter fra dugnad og/eller sponsorinntekter.

Av sponsorinntekter sitter laget igjen med 90%. 10% går til drift av klubben og videreutvikling av eksisterende tilbud til de aktive. Lagene kan ikke pådra seg utgifter utover vedtatt budsjett uten at det er generert tilsvarende inntekter.

Regnskap
Regnskapet for klubb (fordelt på lag) vil bli ført av Lier Regnskapskontor. Økonomiansvarlig i klubben er ansvarlig for kontering av mottatte bilag og oversendelse til regnskapskontoret for føring. Bilag fra hvert enkelt lag skal leveres straks måneden er ferdig.

Økonomiansvarlig i klubben er ansvarlig for å sende ut regnskap til økonomiansvarlig pr lag hver mnd. Så sant bilag er mottatt. Hvert lag er ansvarlig for å følge opp regnskap mot budsjett og holde seg innenfor rammene av vedtatt budsjett.

Faktura / betalingsoppfordringer
Alle fakturaer stiles til Stoppen Sportsklubb, se detaljer under, og merkes tydelig med gruppe og kontaktperson for gruppen:

Stoppen Sportsklubb
c/o Liungen IF
Postboks 29
3401LIER
Att: (lag, kontaktperson)
Org.nr: 998 425 891

Økonomiansvarlig distribuerer ut fakturaer/post via mail hvis ikke annet er avtalt til hvert enkelt lag. Hvert enkelt lag er ansvarlig for at fakturaer som er stilt til dem og ikke dekkes av klubben blir betalt.

Dommerbetaling via bank
Klubben har besluttet å gå inn i ordningen med betaling av dommerregninger over bank. Dette vil i praksis si at dommeren leverer regning til arrangerende klubb etter kampslutt, og har ansvaret for at regningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger. Trener/lagleder kontrollerer regningen og attesterer den med sitt navn og dato.Skal regningen betales av laget (treningskamper) må den umiddelbart leveres lagets økonomiansvarlig.

Regninger for NM, interkrets og seriekamper betales av klubben og skal umiddelbart legges i Stoppens postkasse som står ved speakerbua på Lier Stadion. Økonomiansvarlig tømmer denne jevnlig.

Klubben er forpliktet til å overføre pengene innen 10 dager.


Utbetaling av godtgjørelse
Godtgjørelse for de som har avtale om dette, føres på eget excel regneark. Godtgjørelse til trenere utbetales på bakgrunn av signert avtale. I 2014 er satsen pr km kr 4,05 og kr 1.- per passasjer pr km. Slike godtgjørelser skal sendes inn hver måned. Kjørebokskjema kan fås av økonomiansvarlig.

Ved spørsmål om økonomi, ta kontakt med:

Økonomiansvarlig
Trine Pettersen
Mail trine.pettersen@lifi.no
Tlf 41 624 524

Revidert 18.03.2014


Sportsplan 2014 og framover

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Sep 2014Sportsplan 2014 og framover
Flest mulig – lengst mulig!

Forord

Hensikten med Sportsplanen er å klargjøre for klubben og klubbens ledelse hvilke sportslige verdier og retningslinjer klubben skal drives etter.
Intensjonen er å oppdatere sportsplanen hvert år, planen gjelder imidlertid inntil ny versjon vedtas i klubbens styre.
Sportslig ansvarlig i styret er ansvarlig for utarbeidelsen av sportsplanen.Planen er utarbeidet med innspill fra styret, trenere og andre ressurspersoner i klubben, og er vedtatt i styret juni 2014 .
Stoppen SK er en breddeklubb som drives av frivillige. Uten denne dugnaden vil tilbudet forsvinne. En STOR takk til alle aktive, ledere, trenere, støtteapparat, foreldre og andre som er med på å skape aktivitet og prege vår klubb! De lagene som klarer å skape et stort engasjement– fra trenere, spillere og i svært stor grad foreldre, har størst forutsetning for å lykkes. Engasjer deg og bidra til å skape et godt tilbud!


Stoppen 05.06.2014InnholdsfortegnelseForord. 2
1.Innledning. 4
1.1 Hensikt med sportsplanen. 4
1.2 Ønsket resultat. 4
2.Organisering. 4
3.Verdier og målsettinger. 5
3.1Overordnet målsetting. 5
3.2Klubben som sjef. 5
3.3 Holdninger. 6
3.4 Krav til spillere. 6
3.5 Krav til trenere og lagledere. 6
3.5 Krav til foreldre. 6
4.Sportslige premisser. 7
4.1 Sportslige målsettinger. 7
4.2 Trenerkompetanse. 7
4.3 Spillerutvikling. 7
4.4 Differensiering og tilbud for alle. 8
4.4.1 Hospitering. 8
4.4.2 Oppflytting av spillere til høyere nivå. 8
4.4.3 Samarbeid med andre idretter. 9
4.5 Rekruttering av spillere fra andre klubber. Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.6 Dommere. 9
5.Informasjon. 9
6.Anlegg, disponering av treningstid, kamper. 91.Innledning

1.1 Hensikt med sportsplanen

Hensikten med Sportsplanen er å klargjøre hvilke verdier og retningslinjer klubben skal drives etter. Sportsplanen styrker muligheten for kontinuitet og kunnskapsoverføring. Dette er spesielt viktig når noen slutter eller ved endring i viktige roller og funksjoner i klubben. Sportsplanen gir en beskrivelse av hvordan klubben ønsker at aktiviteten skal organiseres og hvilke målsettinger klubben har for de aktive på de ulike nivåene. Videre skal den tydeliggjøre hvilke retningslinjer og verdier spillere, trenere, tillitsvalgte og ledere skal arbeide etter.
Intensjonen er å oppdatere sportsplanen årlig. Sportslig ansvarlig i styret er ansvarlig forutarbeidelsen og oppdateringer av sportsplanen, som videre skal vedtas i styret.

1.2 Ønsket resultat

Vi ønsker at flest mulig spiller fotball, og at de holdes i et positivt og aktivt miljø så lenge som mulig.
 • Vi ønsker godt samhold i gode og trygge grupper
 • Vi ønsker å utvikle gode lokale fotballspillere.
 • Vi ønsker å utvikle gode holdninger.
 • Vi ønsker flinke, skolerte og motiverte trenere, ledere og dommere.
 • Vi ønsker godt tilrettelagte, vedlikeholdte og gode anlegg.
 • Vi ønsker å ha en sunn klubbøkonomi.
 • Fair Play!
 • Med fotball skal vi skape trivsel og gode opplevelser.
 • Alle skal være velkommen og få et tilbud, og alle har vi et ansvar for å bidra til vårt gode fotballmiljø. Alle har også et ansvar for å endre / påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

2.Organisering

Vi skal til enhver tid sørge for å ha en mest mulig hensiktsmessig organisasjon i forhold til målene, der en grunnleggende og gjensidig respekt mellom bredde og topp ligger til grunn for all aktivitet.
Alle lag i Stoppen skal som minimum fylle følgende roller rundt laget:
 • Hovedtrener
 • Lagleder/foreldrekontakt
 • Økonomiansvarlig
I tillegg er det vanlig å ha ansvarlige for sosiale arrangementer, materialansvarlig, evt. sponsoransvarlig, assistenttrenere, dugnadsansvarlig osv.
Kontaktliste for styret, tillitspersoner og alle lag, se pkt 5.

3.Verdier og målsettinger

Stoppen SK er en ung klubb, og det er fortsatt mye som ikke har ”satt seg”. Det er likevel viktig at klubben har en klar retning i driften og i arbeidet fram mot å bli en klubb med klare verdier og historie.

3.1Overordnet målsetting

Klubbens overordnede målsetting er å ha flest mulig i aktivitet lengst mulig. I dette ligger at vi skal
 • gi alle et godt tilbud om fotball.
 • skape et godt miljø.
 • øke kompetanse for ledere, trenere og dommere
Delmålsetninger, for eksempel de som kommer under, skal alltid støtte under den overordnede målsettingen om å ha flest mulig i aktivitet lengst mulig. Ved konflikt mellom konkurrerende mål og diskusjoner om topping kontra bredde er det dette som skal være styrende.

3.2 Klubben som sjef

Klubben som “sjef” – hvert lag er et lag i klubben, ikke en klubb i klubben. Vi ønsker derfor at klubben skal være et fellesskap og at lagene i Stoppen SK har samme retningslinjer og et godt samarbeid på tvers av lagene. Dette gjøres gjennom:
 • Gode relasjoner på tvers av årganger
 • Felles turneringsdeltagelse – skape tilhørighet
 • Felles økonomiplattform
 • Arrangement for hygge og trivsel
 • Arrangement for inntjening (eksempel: Liungen Cup)
 • Fair Play – både på og utenfor banen
 • Faste møtearenaer
 • Trenerforum, Laglederforum
 • Styremøter
 • Allmøter for alle medlemmer
 • Klubbkvelder, temakvelder for spillerne

3.3 Holdninger

Det holdningsskapende arbeidet må starte fra første dag spilleren kommer til klubben, selv om det er stor forskjell på hva man kan forlange av de yngste i klubben (13-åringer) i forhold til en seniorspiller. På denne måten kan vi skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel. For å nå de sportslige målsettingene er det viktig at spillere selv, ledere, trenere og foreldre arbeider aktivt for å skape positive holdninger, og går foran som gode eksempler.

3.4 Krav til spillere

På spillernivå er det viktig med kollektivt ansvar, men det mener vi; Innsats, lojalitet, åpenhet og disiplin. Vi forventer at spillerne:
 • Prioriterer skolearbeid foran idretten
 • Skaper trygghet og trivsel i gruppa gjennom å gi hverandre ros og oppmuntring i medgang og motgang
 • Lærer å takle både tap og seier
 • Har en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp
 • Takker både dommer og motspiller etter kamp

3.5 Krav til trenere og lagledere

Vi forventer at trenere og lagledere skal;
 • Vise respekt og være delaktig for/i klubbens arbeid
 • Inkluderer alle utøvere, uansett ferdigheter og uansett hvor mye de satser på fotball
 • Ikke røyke eller nyte alkohol/andre rusmidler på kamper eller trening
 • Takke motspillende lag og dommer for kampen
 • Informere foreldre om foreldrevettreglene
 • Informere foreldre om sportsplanen

3.5 Krav til foreldre

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre ungdomsfotballen til en god opplevelse. Her er noen huskeregler:
 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

4.Sportslige premisser

4.1 Sportslige målsettinger

Det er et klart mål for klubben å holde lag på alle nivå fra 13-års klubbfotball og opp til A-lagsnivå for begge kjønn. Dette gir muligheten for en kontinuerlig utviklingsstige fram til seniornivå. Det er ikke klubbens målsetting å etablere elitesatsing. De sportslige målsetningene er derfor følgende:
 • A-lag menn i 3 divisjon.
 • A-lag kvinner i 2. divisjon
 • ha spillere på bylag og kretslag på alle årstrinn
 • stille minst ett lag i alle aldersbestemte klasser i Buskerud Fotballkrets seriespill.
 • delta i NM for de aldersbestemte klassene dette er relevant for.

4.2 Trenerkompetanse


4.3 Spillerutvikling

Stoppen er en breddeklubb, og vi ønsker at alle som vil spille fotball, uansett nivå, skal ha et tilbud i Stoppen. Derfor skal det være mulig å delta selv om en bare ønsker å trene litt. Samtidig skal vi legge til rette for de som er veldig motiverte og som kan og vil utvikle seg som spillere. Stoppen har lag i ungdomsfotballen, og det er naturlig at oppmøte på treninger reflekteres i spilletid. Derfor er det akseptabelt at spillere som bare trener for eksempel en gang i uka også får mindre spilletid i kamper enn de spillerne som trener mye med laget.Spillere som driver med andre idretter må delta på flere treninger før de kan forvente å få spille kamper på høyeste nivå i sin aldersgruppe.
I tillegg til klubbtiltakene som nevnes under, støtter derfor klubben øvrige spillerutviklingstiltak som
 • Sonelag (LRH kraftsenter for jenter, EA for gutter)
 • Kretslag
 • Keeperakademiet
 • Regionlag

4.3.1 Differensiering og tilbud for alle

Noe av intensjonen med opprettelsen av Stoppen SK er å sikre et godt tilbud gjennom større grupper pr. aldersklasse. Større grupper sikrer at klubben greier å stille lag ved overgangen fra 7er til 9er/11er året barna fyller 13 år eller senere, og åpner for flere lag og bedre muligheter for å gi et differensiert tilbud som passer alle i en og samme årsklasse.Det bør for alle søkes å oppnå en situasjon der 25% av treningene er på at høyere nivå enn hva ferdighetene tilsier, 50% på samme nivå og 25% på et lavere nivå (for å bidra til å heve spillere på nivået under).

4.3.2 Hospitering

Hospitering er når en spiller deltar på treninger eller kamper på nivå over den gruppa en hører hjemme i. Klubben ønsker å legge til rette for utstrakt hospitering fordi dette både er motiverende og sportslig utviklende for spilleren det gjelder, og det bidrar også til mindre skillelinjer og kompetanseoverføring mellom gruppene. Det er hovedtrenerne for de to berørte lagene som avklarer hospitering på trening eller kamp for hver enkelt spiller.
Krav til spillere som skal få hospitere er at de er motiverte for å trene mer enn eget lag kan tilby, at de viser godt oppmøte og gode holdninger i eget lag, og at de har ferdigheter som gjør at de vil oppleve mestring på nivået over. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha ferdighetene. Vel så tungt skal gode holdninger og godt treningsoppmøte veie.
Alle spillere i Stoppen SK skal høre hjemme i en gruppe selv om spilleren hospiterer mye til et annet lag. Det er hovedtreneren i laget som spilleren hører hjemme i som har det siste ordet i forhold til bruk av spilleren, og som har et ansvar for å holde øye med spillerens totalbelastning.

4.3.3 Oppflytting av spillere til høyere nivå

Oppflytting av spillere er noe klubben kun gjør i helt spesielle tilfeller, og gjøres i tilfelle etter enighet mellom begge lags hovedtrenere, sportslig leder i klubben, spilleren selv og foreldre/foresatte for den aktuelle spilleren. Både spillerens eget beste og hensynet til gruppene skal vurderes ved oppflytting.

4.4 Samarbeid med andre idretter

Allsidighet er bra, og det er greit å drive med flere idretter. Dette gjelder også for de aldersbestemte årsklassene som de fleste Stoppen-lag tilhører. Spesielt om vinteren skal det være stort rom for å prioritere idretter som har hovedaktiviteten på vinteren. Spillere som driver med andre idretter må delta på flere treninger før de kan forvente å få spille kamper på høyeste nivå i sin aldersgruppe.

4.5 Dommere

Ingen dommer – ingen kamp, og her ønsker Stoppen også å bidra til ressurssituasjonen.Stoppen skal ha en ansvarlig for dommeropplæring i styret. Klubben oppfordrer medlemmene til å ta dommerkurs og bli dommere. I tillegg skal alle spillere i klubben gjennom dommerkurs det året de fyller 14 år. Disse spillerne brukes som dommere i Liungen Cup (femmer og sjuerfotball) i juni hvert år. Ungdommene får også mulighet til å dømme i Liungen Cup som 15-åringer. Alle spillere skal gå dommerkurs, men de som ikke vil dømme kamper får slippe.

5.Informasjon

Klubben har som mål å holde nettsiden - http://www.stoppensk.no - oppdatert med nøkkelinformasjon om klubben.
Løpende informasjon, beskjeder og debatt holdes levende på klubbens Facebook-side. https://www.facebook.com/groups/489792881088151/
De fleste lag har i tillegg lukkede grupper på Facebook for intern og lagsspesifikk informasjon.